Uğur Yücel: Beren'i buldum bırakmam

Uğur Yücel: Beren'i buldum bırakmam

25 Eki­m'­de viz­yo­na gi­ren 'Be­nim Dün­ya­m' fil­mi­nin Al­man­ya prö­mi­ye­ri Ber­li­n'­de ya­pıl­dı. Ge­ce­ye ni­şan­lı­sı Ke­nan Do­ğu­lu ile ka­tı­lan Be­ren Sa­at bü­yük il­gi gör­dü. Fil­min hem yö­net­me­ni hem de baş­rol oyun­cu­su Uğur Yü­cel ise rol ar­ka­da­şı­na ge­ce bo­yun­ca öv­gü­ler yağ­dır­dı.

'BEREN'İ BULDUM, BIRAKMAM'

Be­ren Sa­at'­te oyun­cu­lar için önem­li iki un­sur olan ruh ve ze­ka­yı fark et­ti­ği­ni be­lir­ten Yü­cel, 'Be­re­n'­i bul­dum, bir da­ha bı­rak­mam. Bun­dan son­ra her za­man Be­re­n'­le ça­lış­mak is­ti­yo­rum. O be­nim hem ar­ka­da­şım hem kar­de­şim ola­cak. On­da­ki ruh ve ze­ka mü­kem­me­l'­' di­ye ko­nuş­tu.