Türkiye'deki akaryakıt zamları İngiliz gazetesinde

Türkiye'deki akaryakıt zamları İngiliz gazetesinde

Tür­ki­ye­'de dün­ya­nın en pa­ha­lı ben­zininin sa­tıl­ma­sı, “po­li­ti­ka zor­luk­la­rı­nı­” vur­gu­la­yan bir ol­gu ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor. İn­gi­liz Fi­nan­ci­al Ti­mes (FT) ga­ze­te­si, Tür­ki­ye­'de­ki ya­kıt ver­gi­sin­de­ki ar­tış için “Tür­ki­ye haf­ta so­nun­da ken­di­si­ne su götürür bir onur ka­zan­dır­dı­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Bu ara­da, ga­ze­te­ye ko­nu­şan Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek de, Tür­ki­ye­'nin ikiz açık­la kar­şı kar­şı­ya bu­lun­du­ğu bir dö­nem­de bir so­run ol­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­ri­ni söy­le­di.

TÜRKİYE NORVEÇ'İ GEÇTİ

“Tür­ki­ye, haf­ta so­nun­da ken­di­si­ne su gö­tü­rür bir onur ka­zan­dır­dı. Ya­kıt ver­gi­sin­de ya­pı­lan ar­tış, onu dün­ya­nın en pa­ha­lı ben­zi­ni olan ana eko­no­mi­si ha­li­ne ge­tir­di­” söz­le­riy­le baş­la­yan ha­ber­de ver­gi ar­tı­şı ar­dın­dan ben­zin fi­ya­tı açı­sın­dan Tür­ki­ye­'nin Nor­ve­ç'­i ge­çe­rek ilk sı­ra­ya yük­sel­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di. İn­gi­liz ga­ze­te­si, ben­zi­nin ar­dın­dan hü­kü­me­tin gaz ve elek­tri­ğe yüz­de 10'luk bir zam yap­tı­ğı­na da işa­ret et­tik­ten son­ra şun­la­rı yaz­dı: “Bu yön­de­ki zam­lar, Tür­ki­ye­'de enf­las­yo­nu kö­rük­le­me ris­ki ya­ra­tır­sa da ikiz ama­cı var. Ener­ji it­ha­la­tı­nın yüz­de 80'in­den faz­la­sı­nı oluş­tur­du­ğu ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nı azal­tır­ken ül­ke­nin da­ha kü­çük olan büt­çe açı­ğı­nı ka­pat­ma­ya yar­dım­cı ol­mak.”

ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

İn­gi­liz ga­ze­te­si, ben­zi­nin ar­dın­dan hü­kü­me­tin gaz ve elek­tri­ğe yüz­de 10'luk bir zam yap­tı­ğı­na da işa­ret et­tik­ten son­ra şun­la­rı yaz­dı: “Bu yön­de­ki zam­lar, Tür­ki­ye­'de enf­las­yo­nu kö­rük­le­me ris­ki ya­ra­tır­sa da ikiz ama­cı var. Ener­ji it­ha­la­tı­nın yüz­de 80'in­den faz­la­sı­nı oluş­tur­du­ğu ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nı azal­tır­ken ül­ke­nin da­ha kü­çük olan büt­çe açı­ğı­nı ka­pat­ma­ya yar­dım­cı ol­mak.”

Türkiye'deki akaryakıt zamları İngiliz gazetesinde