Divan Şiiri'nin acılı şairi Fuzuli'nin günümüz Türkçesiyle gazelleri

Türk edebiyatını ve Türk şiirini önemli ölçüde etkileyen, bizlere birçok türde eser bırakmış bir divan şairidir Fuzuli. Derin ve samimi bir aşk şairidir; hangi temada yazarsa yazsın hep aşk vardır şiirlerinde.

Osmanlıca bilmeyenler ve Fuzuli’nin anlamlı şiirlerini merak edenleriniz için işte o şiirler ve açıklamaları...

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma dermân kim helâkım zehri dermânındadır

("Aşk derdiyle iyiyim tabib, bana ilaç verme; asıl beni öldürecek olan zehir, senin derman olsun diye vereceğin o ilaçtır.")

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn
Dert çok hem-dert yok düşman kavî tâli’ zebûn

("Dost pervasız, felek acımasız ve zaman kararsız; dert çok, dert ortağı yok, düşman güçlü, şans zayıf.")

Divan Şiiri'nin acılı şairi Fuzuli'nin günümüz Türkçesiyle gazelleri

Esîr-i derd-i aşk u mest-i câm-ı hüsn çok ammâ
Biziz meşhur olan Leyla sana Mecnûn bana derler

("Aşk derdinin esiri ve güzellik kadehinin sarhoşu çoktur ama asıl meşhur olan biziz, sana Leyla, bana Mecnun derler.")

Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

("Sevgilim beni candan usandırdı, kendisi cefadan usanmaz mı? Ahımdan âlem yandı muradımın mumu hâlâ yanmayacak mı? Arzuma kavuşmayacak mıyım?")

Divan Şiiri'nin acılı şairi Fuzuli'nin günümüz Türkçesiyle gazelleri

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,
Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?

("Sevgili, bütün hastaların derdine ilaç oluyor ama bana ilaç vermiyor. Yoksa beni hasta sanmıyor mu?")

Çıkarmak itseler tenden çeküb peykânın ol servün
Çıkan olsun dil-i mecrûh peykân olmasın yâ Rab

("O selvi boylu güzelin gönlüme attığı okun ucunu vücudumdan çekip çıkarmak isteseler, dilerim ki yaralı gönlüm çıksın ama o okun ucu çıkmasın ya Rab.")

Kıl tefâhur kim senün her var men tek âşıkun
Leylî’nin Mecnûn’ı Şîrîn’ün eger Ferhâd’ı var

Divan Şiiri'nin acılı şairi Fuzuli'nin günümüz Türkçesiyle gazelleri

("Leyla’nın Mecnun’u Şirin’in Ferhad’ı varsa sen de övün çünkü senin benim gibi tek âşığın var.")

Er derse ki Fuzûlî güzellerde vefâ var
İnanma ki şâ’ir sözü elbet yalandır

("er derse ki Fuzûlî güzellerde vefâ var İnanma ki şâ’ir sözü elbet yalandır.")

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com