Lojistik Koordinasyon ve İcra Kurulunun yetkileri belirlendi
AA

Tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlardan ihracattaki zamanlamaya kadar önemli sorumlulukları olan lojistiği daha işlevsel hale getirip, sorunların anında çözülmesi için yapılanmaya gidildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar" yürürlüğe konuldu.

Yeni yapılanmaya göre Ulaştırma ve Lojistik Master Plan hedefleri çerçevesinde stratejiler belirlenecek, kurumlar arası ilişkiler artırılacak.

LOJİSTİK ALANINDA STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ GÖREVİ VAR

Buna göre, karar, Türkiye'de lojistikle ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların aynı amaç etrafında iş birliği ve koordinasyonunun sağlanması ile lojistik alanında yürürlüğe konulacak stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ile Ulaştırma ve Lojistik Master Planının hayata geçirilmesi amacıyla hazırlandı.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MASTER PLANI, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA HAZIRLANACAK

Ulaştırma ve Lojistik Master Planı, Türkiye'de kurulacak lojistik merkezlerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerinin belirlenmesine ve lojistik merkezlerin kurulmasına ilişkin yapım usul ve esaslarına temel teşkil etmesi ve lojistik sektöründeki paydaşların üstlenecekleri rollerle ilgili görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe konulacak.

Lojistik kurulu oluşturuldu

KURULU OLUŞTURACAK KURUMLAR

Lojistik Koordinasyon Kurulu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanından oluşacak.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

Sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı dahilindeki projeleri belirleyecek, önceliklendirecek ve projelerin gerçekleştirilmesini takip edecek.

LOJİSTİK KOORDİNASYON İCRA KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısından oluşacak.

Kurul, toplantılarını iki ayda bir kendi belirlediği yerde düzenleyecek. Toplantılarda elde edilen sonuçlar ve kararlar Ulaştırma ve Altyapı, Hazine ve Maliye, Ticaret bakanlıkları ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına raporlanacak. Kararlar, toplantıya katılanların oybirliğiyle alınacak.

Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı'nda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının planlanarak yapılması yönünde gerekli çalışmaları yapacak. Kurulda yapılacak çalışmaların ve projelerin düzenli takibini sağlayacak.

Alt çalışma komiteleri oluşturarak bunların çalışma usul ve esaslarını belirleyecek. Üniversiteler, sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlayacak.

Lojistik kurulu oluşturuldu

KURUMLAR ARASI İLETİŞİMİ SAĞLAYACAK

Türkiye ekonomisini güçlendirecek, ihracat ve transit gelirlerini artıracak müşterek konularda kurumlar arası iletişimi sağlayacak. Lojistikle ilgili projelerin bütçe ve fizibilite çalışmalarını takip edecek.

ALT ÇALIŞMA KOMİTELERİ OLUŞTURULACAK

Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu, uluslararası ticari ilişkiler, sektör temsilcileriyle ilişkiler ve mevzuat, uygulama ve proje yönetimi ile teknoloji ve altyapı planlama alanlarında alt çalışma komiteleri oluşturabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)