Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
448.058
1.32%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

  TSK'nın stratejik birliği kapılarını ilk kez açtı

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer taarruzlara karşı oluşturduğu KBRN Savunma Özel Müdahale Birliği kapılarını ilk kez açtı.
  • 22.04.2014 - 08:49
  TSK'nın stratejik birliği kapılarını ilk kez açtı

  TSK nın stratejik birliği kapılarını ilk kez açtı #1

  KBRN Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 55 kişilik Savunma Özel Müdahale Birliği, çok az ülkede bulunan imkanlara sahip. Tehlike anında Türkiye’nin geneline müdahale edebilen özel ekip tatbikatlara da destek sağlıyor. Kim­ya­sal, bi­yo­lo­jik, rad­yo­lo­jik ve nük­le­er taa­rruz­la­ra kar­şı Kon­ya­’da bu­lu­nan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Kim­ya­sal Bi­yo­lo­jik Rad­yo­lo­jik Nük­le­er (KBRN) Okul ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği ilk kez gö­rün­tü­len­di. KBRN SÖMB 55 ki­şi­lik özel bir­lik, ola­sı bir teh­li­ke anın­da Tür­ki­ye­’nin ge­ne­li­ne mü­da­ha­le ede­bi­le­cek bir se­vi­ye­ye sa­hip. Bir­lik, bir­çok ku­rum­da da­hi bu­lun­ma­yan tek­no­lo­jik mal­ze­me ve ci­haz­lar­la do­na­tıl­mış.

  TSK'nın stratejik birliği kapılarını ilk kez açtı

  12 KA­TE­GO­Rİ­DE 17 DÖ­NEM KURS

  Ka­ra Kuv­vet­le­ri Eği­tim Sis­te­mi esas­la­rı­na gö­re yü­rü­tü­len KBRN Sa­vun­ma Eği­ti­mi; Bir­lik Eği­ti­mi ve Ace­mi Er Eği­ti­mi şek­lin­de uy­gu­la­nı­yor. Eği­tim Mer­kez Ko­mu­tan­lı­ğı'­nın ana un­su­ru ise KBRN Sa­vun­ma Ta­bur Ko­mu­tan­lı­ğı. KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği ise iş­te bu ta­bur bün­ye­sin­de teş­kil edil­di. Su­bay, ast­su­bay, uz­man er­baş­lar­dan olu­şan bu bir­lik için 55 ki­şi­lik bir per­so­nel tes­pit edil­di. Eği­tim Bö­lü­ğü­’n­de ise ace­mi er­baş ve er­le­re 3 haf­ta te­mel eği­tim, 3 haf­ta KBRN ih­ti­sas eği­ti­mi ve­ri­li­yor. TSK’­da gö­rev ya­pan su­bay, ast­su­bay, uz­man er­baş­lar ile ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev ya­pan si­vil per­so­ne­le yö­ne­lik ola­rak KBRN Oku­lu’n­da, mes­le­ki ih­ti­sas kurs­la­rı kap­sa­mın­da 12 ka­te­go­ri­de 17 dö­nem ha­lin­de kurs ve­ri­li­yor.

  TSK nın stratejik birliği kapılarını ilk kez açtı #2

  TEKNOLOJİDE GELİŞMİŞ ÜLKELERLE YARIŞIYOR

  TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı’n­da gö­rev ya­pan per­so­nel, KBRN ko­nu­la­rın­da yurt­dı­şı­na kurs­la­ra gön­de­ri­li­yor. Ay­rı­ca NA­TO KBRN ça­lış­ma grup­la­rı­nın top­lan­tı­la­rı­na ve tat­bi­kat­la­rı­na ka­tı­lım sağ­la­na­rak kar­şı­lık­lı iş­bir­li­ği kap­sa­mın­da zi­ya­ret­ler ya­pı­lı­yor. KBRN Sa­vun­ma Ta­bu­ru Tür­ki­ye’de ic­ra edi­len bü­tün bü­yük tat­bi­kat­la­ra KBRN Sa­vun­ma des­te­ği sağ­lı­yor. TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı, sa­hip ol­du­ğu teç­hi­zat ve mal­ze­me­le­rin ken­di­si­ne sağ­la­dı­ğı ka­bi­li­yet açı­sın­dan, ge­liş­miş dün­ya ül­ke­le­ri­nin çok azı­nın sa­hip ol­du­ğu im­kân ve ka­bi­li­ye­te sa­hip bir bir­lik. KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği için­de, KBRN Mo­bil Ara­zi La­bo­ra­tu­va­rı ve TEP 90 Te­miz­le­me Sis­te­mi bu­lu­nu­yor. Bugün'den Ercan Acar'ın haberine göre; KBRN Sa­vun­ma Ta­bu­ru­’nun elin­de­ki mev­cut tes­pit ve teş­his sis­tem­le­riy­le bir­lik­te, ke­şif bir­lik­le­ri kir­len­miş böl­ge­den nu­mu­ne ala­rak mu­ha­re­be sa­ha­sın­da ko­nuş­lan­mış olan KBRN Mo­bil Ara­zi La­bo­ra­tu­va­rı­’na gön­de­ri­yor. KBRN Mo­bil Ara­zi La­bo­ra­tu­va­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan mo­dern sis­tem­ler va­sı­ta­sıy­la mad­de­nin ana­li­zi ya­pı­la­rak, ta­nım­lan­ma­sı ve bu­na yö­ne­lik ko­run­ma ted­bir­le­ri­nin alın­ma­sı sağ­la­nı­yor.

  KBRN SUYU İÇECEK HALE GETİRİLİYOR

  Birlik bünyesinde bulunan TEP 90 temizleme sistemi, hareket kabiliyeti yüksek, mo-düler, hidrolik vinç sistemi ile yüksek yerlerin temizliği yapılabiliyor. Ayrıca sistem içerisinde bulunan bir diğer modül ile hassas teçhizat zarar görmeden kirlilikten arındırılıyor. Merkeze alınan bir başka teknolojik araç ise sistemle birlikte kullanılmak üzere tedarik edilen su arıtma sistemi. WTC 1600 isimli cihazla saatte 1600 litre her türlü kirli suyu (KBRN maddeleriyle kirlenmiş sular dahil) arıtarak içilebilir su kıvamına getirebiliyor. Kazanılan bir başka kabiliyet ise KBRN Tıbbi Temizleme Cihazı. KBRN harp maddelerinden etkilenen hasta ve yaralı personelin olay bölgesinde temizlenerek hastaneye tahliyesi sağlanıyor.

  1930'DA GAZ MÜFETTİŞLİĞİ ADI ALTINDA KURULDU

  TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı, 1. ve 2. Dün­ya sa­vaş­la­rı ara­sın­da 1930’da An­ka­ra­’da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de Gaz Mü­fet­tiş­li­ği adı ile ku­rul­du. 1937 yı­lın­da Gaz Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı adı­nı al­dı. Ay­nı yıl Kim­ya Ta­bu­ru, 1939 yı­lın­da Kim­ya Ala­yı teş­kil edil­di. 1957 yı­lın­da Kim­ya sı­nı­fı ku­rul­du. Nük­le­er Si­lah­lar Oku­lu, Kim­ya Oku­lu ve Kim­ya Er Eği­tim Mer­ke­zi ola­rak fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam et­ti. 1962 yı­lın­da Çan­kı­rı­’da bu üç teş­kil bir­leş­ti­ri­le­rek Nük­le­er Bi­yo­lo­ji ve Kim­ya Oku­lu adı al­tın­da Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağ­lan­dı. KBRN Oku­lu 1966 yı­lın­da İs­tan­bu­l’­a, 1972 yı­lın­da tek­rar Çan­kı­rı­’ya, 1983 yı­lın­da Kon­ya­’ya, 1989 yı­lın­da tek­rar İs­tan­bu­l’­a in­ti­kal ede­rek Ge­ne­ral Ke­nan Ev­ren Kış­la­sı­’n­da ko­nuş­lan­dı­rıl­dı. 15 Şu­bat 2003 ta­ri­hin­de TSK NBC Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı ola­rak teş­ki­lat­lan­dı­rıl­dı. 1998 yı­lın­da ku­ru­lan KBRN Sa­vun­ma Ta­bu­ru 2006 yı­lın­da TSK NBC Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı bün­ye­si­ne gir­di. 17 Tem­muz 2007 ta­ri­hin­de ise TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı adı­nı ala­rak bu­gün­kü teş­ki­lat ya­pı­sı­na ka­vuş­tu. Ko­mu­tan­lık, 4 Ağus­tos 2012 ta­ri­hin­den iti­ba­ren fa­ali­ye­ti­ne Kon­ya­’da de­vam edi­yor.

  "HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIZ"

  TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Kurmay Albay Sebahattin Kılınç, birliğin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin KBRN savunması konusundaki bel kemiği olduğunu söyledi. Personelin kullandığı, tamamına yakını yerli olan malzemelerin, çok az dünya ülkesinde bir arada görülebildiğini vurgulayan Kurmay Albay Kılınç, “Birçok dünya ülkesinde olmayan malzeme ve araçlara sahibiz. Sahip olunan teçhizatla sadece KBRN harp maddelerinin değil, her türlü zehirli maddenin de analizi yapılabiliyor. TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı verilecek her türlü görevi icra etmeye daima hazırdır” dedi.

  TSK nın stratejik birliği kapılarını ilk kez açtı #3

  SİVİL PERSONELE DE EĞİTİM VERİYORLAR

  TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı, ku­ru­lu­şun­dan gü­nü­mü­ze ka­dar KBRN sa­vun­ma­sı ko­nu­sun­da eği­tim ve öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam et­ti. Ko­mu­tan­lık, yap­mış ol­du­ğu eği­tim ve öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri ve aç­mış ol­du­ğu kurs­lar ile KBRN sa­vun­ma­sı ko­nu­sun­da ge­rek TSK bir­lik ve per­so­ne­li­ne, ge­rek­se ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile ya­ban­cı as­ke­ri per­so­ne­le eği­tim ve­ren tek ku­rum. Bün­ye­sin­de bu­lun­dur­du­ğu KBRN Sa­vun­ma Ta­bur Ko­mu­tan­lı­ğı, Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı’­nı KBRN sa­vun­ma­sı yö­nün­den des­tek­le­yen tek bir­lik. TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı, sa­de­ce as­ke­ri per­so­nel ye­tiş­tir­mi­yor. Ge­rek Si­lah­lı Kuv­vet­le­r’e ge­rek­se si­vil dev­let ku­ru­luş­la­rı­na KBRN ko­nu­sun­da bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yor. Eği­tim ve öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri ve aç­mış ol­du­ğu kurs­la­ra Ka­ra, De­niz, Ha­va, Jan­dar­ma ve Sa­hil Gü­ven­lik ko­mu­tan­lık­la­rın­dan per­so­nel ka­tı­lı­yor. Ay­nı za­man­da di­ğer ka­mu ve ku­ru­luş­la­rın­dan (Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, AFAD Baş­kan­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü vb.) per­so­nel Kon­ya­’ya gi­de­rek KBRN eği­ti­mi gö­rü­yor.

  BİYOLOJİK HARP MADDESİNE KARŞI AŞI GELİŞTİRİLİYOR

  Merkezin TSK KBRN imkân ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik projeleri de sürüyor. Bunlardan biri Bilgisayar Destekli KBRN İkaz ve Rapor Verme Sistemi. Söz konusu sistem KBRN saldırısı durumunda, tehlikeli bölgelerin tahmini ve kıymetlendirmesinin bilgisayar ortamında yapılmasını ve birliklerin süratle ikaz edilmesini sağlıyor. Korunma tedbirlerinin alınmasında zaman tasarrufu sağlanıyor. Bir başka proje ise Zırhlı KBRN Keşif Aracı. Muharebe sahasında KBRN korunmasına sahip zırhlı araç içerisinde keşfin daha süratli ve emniyetli yapılmasını temin eden aracın KBRN Savunma Tabur Keşif Mangaları tarafından kullanılması planlanıyor. Biyolojik harp maddelerinin tespitinde kullanılacak biyosensörlerin 13 biyolojik harp maddesinin süratle tespit ve teşhisinde kullanılması planlanıyor. Ayrıca biyolojik harp maddelerine karşı savunma aşılarının geliştirilmesi projesi de bulunuyor. İhtiyaçların tamamında yerli savunma sanayinden tedarik sağlanmasına önem veriliyor. KBRN uzmanları tehlike bölgesinde önce keşif yapıyor. Sonra içeri girip temizliyor. Bütün bu görevleri icra edebilmek için her görev için özel donanımlı elbiseler kullanılıyor.

  TSK nın stratejik birliği kapılarını ilk kez açtı #4


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir