Türk'ün güç simgesi Bozkurt'un anlamı ve önemi
ensonhaber.com

Türkler tarih boyunca bir çok hayvanı sembolleştirmiştir.

Kızılbaş Safevilerin aslanı, Avrupa Hunlarının anka kuşu, Asya Hunların ejderhası, Selçukluların kartalı, Gaznelilerin tavus kuşu, meşhurdur. Ama tüm bunların üstündeki sembol tüm turani kavimlerin ortak sembolü olan "Gökbörü" yani "Bozkurt"tur. Bu destansı varlık Türk'ün simgesidir.

Bozkır toplumları içerisinde varlığı yaşamlarının her alanında gözlemlenen kurt motifi, bozkır sosyal hayatının içerisine adeta bütünlenmiştir.

Yalnız sosyal hayatın değil dini yaşamın içerisinde de başlı başına bir kültür olarak varlık göstermiştir.

Kurdun Türk sosyo-kültürel hayatında bu kadar tesir etmesindeki en önemli unsur onun ata olarak görülmesidir. Türk destanlarında şekil değiştirme motifi ile bağlantılı olarak ve Türk dünyasının genelinde geçiş dönemlerinde de kurdun özel bir yeri bulunmaktadır.

ATA OLARAK KURT

Türk aile yaşamında baba/ata kavramının üstlenmiş olduğu büyük görev, ataerkil toplum yapısının varlığı, bu önemi tetiklemiş, kurda karşı duyulan saygının en üst düzeylere çıkmasına sebep olmuştur.

Türk dünyasının çeşitli yerlerinde kaya veya mezar taşları üzerinde ya da şaman elbisesi ya da malzemelerinde tanrı-kurt tasvirlerine rastlanır.

Türklerin kurtları ataları olarak görmelerin iki sebebi vardır. Birinci sebebi: Kurdun güçlü bir hayvan olması ve Türklerin gücünü yansıttığı öngörüsü.

Diğer bir görüş ise: Türklerin kökeni için kurdu uygun bulmuşlardır. Hemen hemen tüm Türk boyları ortak bir inanış olarak kurttan türediklerine inanırlar.

Türk'ün güç simgesi Bozkurt'un anlamı ve önemi

GÜÇ SİMGESİ OLARAK KURT

Kurt çok güçlü ve dayanıklı bir hayvandır. Bu sebeple kurt, Türk milletinin bir kudret sembolü olmuştur.

Orta Asya kavimleri büyük hükümdarları için, “Gök Börü Sultanım”, yani gök kurda benzeyen sultanım diyerek, kendi hükümdarlarının kuvvet ve kudretlerini anlattıkları söylenir.

Kurt güçlü ve atılgan bir hayvan olması nedeniyle Türk milletinin de karakteristik özelliğini yansıtır.

Türk'ün güç simgesi Bozkurt'un anlamı ve önemi