Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021
ensonhaber.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde görev almak üzere 17 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, alım yapılacak kadrolar şu şekildedir: Temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, mütercim-tercüman, programcı ve tekniker.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın www.ytb.gov.tr internet adresinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile elektronik ortamda yapacak.

Başvurular elektronik ortamda alınacağından; posta, e-posta, faks veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavı başvuruları, 25.10.2021 saat 09.00’da başlayıp 05.11.2021 saat 18.00’de sona erecek. Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekiyor.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en az 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.

5- YDS şartı olan pozisyonlar için, son başvuru tarihi itibarıyla sadece son 5 yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgeleri geçerli kabul edilecektir.

6- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli)

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip olmak.

c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.)

2- Koruma ve Güvenlik Personeli

a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

c) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda ise 162 cm’den kısa boylu olmamak.

ç) Beden kitle indeksinin 18,00 (dahil) – 27,00 (dahil) arasında olması. (Beden kitle indeksi, beden ağırlığının boy uzunluğun karesine bölünmesi ile tespit edilir. Örnek: 80 kg ağırlığında ve 180 cm boyunda bir kişinin vücut kitle indeksi “80/1,80²=24,69” şeklinde hesaplanır.)

d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden duyuru tarihinden itibaren alacakları Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporunu Başkanlığa sunmaları gerekir.)

f) Başkanlığın hizmet binalarının bulunduğu yerlerde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması.

3- Mütercim-Tercüman (Arapça)

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

b) En az B düzeyinde Arapça YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

4- Mütercim-Tercüman (Fransızca)

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinin birinden mezun olmak.

b) En az B düzeyinde Fransızca YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

5- Mütercim-Tercüman (İngilizce)

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat, Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinin birinden mezun olmak.

b) En az A düzeyinde İngilizce YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

6- Mütercim-Tercüman (Rusça)

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çeviribilimi, İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları, Rus Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları, Rusça Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak.

b) En az B düzeyinde Rusça YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

7- Programcı

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

c) Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.

8- Tekniker (Bilgisayar)

a) Bilgisayar alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Başvuru sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi.

2- Diploma/Mezuniyet belgesi (Öğrenim bilgileri lisans ve ön lisans mezunları için başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir. Ortaöğretim mezunlarının belgelerini sisteme manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.)

3- Başvuru şartlarına uygun KPSS puanı. (Başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.)

4- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen sertifikası.

5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için boy-kilo bilgisi ile başvuru şartlarına uygun özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.

6- Mütercim-Tercüman ve Programcı pozisyonları için başvuru şartlarına uygun YDS puanı. (Başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.)

7- Programcı pozisyonu için yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösterir belge veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika.

8- Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikası.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ