Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Gezi Parkı'nın devriyle ilgili yeni açıklama
İHA

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan tapunun 751 Ada 1,2,3 ve 4 parsellerinde kayıtlı taşınmazların “Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı” adına tescilinin gerekçeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GEZİ PARKI AÇIKLAMASI

Sultan Beyazıt’ın 1505 tarihli vakfiyesinde, İstanbul’da bulunan camii, medrese, mektep ve imaretten oluşan külliyesi için çok sayıda dükkan, ev, bostan, mera, arazi ve arsayı vakfettiği belirtilen açıklamada, "Vakfedilen taşınmazlardan önemli bir bölümü ise Beyoğlu, Şişli ve Galata bölgesinde yer almaktadır. Ahkamü’l-Evkaf’a (Osmanlı döneminde yürüklükte olan vakıf kanunları) göre vakıf kurucusu veya mütevellileri bu yerleri tek kira (icare), çift kira (icareteyn) veya mukataa (zemin kirası) yoluyla işletmişlerdir. Bu bağlamda; 3. Selim döneminde yukarıda bahsi geçen taşınmazlar mukataaya bağlanarak belli bir zemin kira karşılığı ödenerek, taşınmazın üzerine kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapılmıştır. Topçular Kışlası olarak uzun süre hizmet verilen bu binalar daha sonra işlevini kaybetmiştir. O dönemde yürürlükte olan Ahkamü’l-Evkaf’a göre vakfına geçmesi gerekirken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir. (31.01.941) tarihli tapu ile İstanbul Belediyesi adına tescil ve tespit edildiği ve 18 Teşrinievvel 939 tarih ve 22 sıra numaralı tapu kaydında evsafının ‘Müştemilatı malumeyi havi Topçu Kışlasından müfrez 29.079m2 mahal’ olduğu, İktisap Suretinde ‘Hazineye ait işbu gayrimenkul Heyet-i Fenniye'nin 939/2017 sayılı haritasında dört kısma ifraz edilerek 1,3,4 parsel numaralı kısımlarının hazine uhdesine ipkasıyla müfrez 2 parsel numaralı mahallin bina kısmı elli bin liraya ve yeri parasız olarak belediyeye terki vekiller heyetinin 7/7/939 tarih ve 11445 numara ile karar altına alındığından tespiti yapılmıştır’ yazdığı ve malikinin İstanbul Belediyesi olduğu anlaşılmaktadır.” denildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Gezi Parkı'nın devriyle ilgili yeni açıklama

SULTAN BEYAZIT HANI VELİ VAKFI'NA' AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Vakıflar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca geçmiş kayıtların incelendiği ve bu taşınmazların “Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı’na” ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, kuruluş amacı ve görevini yerine getirdiği, yönetim ve temsilini yaptığı Mazbut Vakıflar’ın haklarının korunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“2008 yılında yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 30. maddesi ‘Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye , özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur’ (Kuruluşları Osmanlı ve Selçuklu’ya dayanan ve günümüzde yöneticisi kalmayan vakıflar ‘mazbut vakıf’ olarak adlandırılır. Mazbut Vakıflar Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilerek vakıf sahibinin vakfiyesindeki şartlar doğrultusunda vakıfları yaşatmaya devam eder.) hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü gereğince İstanbul özelinde ve Belediye Mülkleri ile sınırlı kalmaksızın Kulei Zemin Vakfına ait Galata Kulesi, 3. Selim döneminde inşaa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfı adına Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfından Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul’da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmaz Vakıfları adına tescil edilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden birinin de kendilerine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının kendilerine emanet ettiği eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirasları gelecek nesillere aktarmak olduğu aktarıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Gezi Parkı'nın devriyle ilgili yeni açıklama