Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.758
0.08%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

  Cumhuriyet'in haberine Şişli MYO'dan açıklama

  Şişli Meslek Yüksekokulu, Cumhuriyet'in iddiasına karşın yaptığı açıklamasında "Hukuka aykırı bulunmaktadır" dedi.
  • 14.06.2016 - 13:21
  Cumhuriyet'in haberine Şişli MYO'dan açıklama

  Cumhuriyet in haberine Şişli MYO dan açıklama #1

  Cumhuriyet Gazetesi, Şişli Belediyesi’nin değeri 500 milyon doları bulan 70 bin metrekarelik 9 gayrimenkulünün 30 yıllığına ve sadece 1 lira karşılığında, Mütevelli Heyet Başkanlığı’nı Mustafa Sarıgül’ün yaptığı Şişli Meslek Yüksekokulu’na kiralandığının ortaya çıktığını iddia etti.

  "HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMAKTADIR"

  Şişli Meslek Yüksekokulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada  "Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi konusunda Hukuka Aykırılık bulunmamaktadır" vurgusu yapıldı.

  ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

  1. TC İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU DEĞİLDİR. Anayasa'nın 130. maddesine göre kurulmuş bir "KAMU TÜZEL KİŞİSİ" dir.

  TC İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kuruluş dosyasını hazırlamış ve YÖK Genel Kurulu kararı, ilgili komisyonlarda görüşülmek suretiyle Bakanlar Kurulu önüne gelmiştir. Bakanlar Kurulu kararının, 18. 05.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmesi ile kurulmuştur. Bir Devlet Üniversitesi olan Galatasaray Üniversitesi de, vasisidir.

  T.C. Anayasası’nın 130 ncu maddesi; yüksek öğretim kurumlarının kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip olduklarını belirttikten sonra, 2 nci fıkrasında da “Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir.” denilmek suretiyle, yüksek öğretim kurumlarının kazanç amacına yönelik özel öğretim kurumları statüsünde olmadıklarına açıklık getirmiştir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere; Anayasamız, yükseköğretim kurumlarını ilk ve orta öğretim alanında kurulan ve kazanç amacına yönelik eğitim-öğretim kurumlarından farklı bir statüye oturtarak, ona kamu tüzel kişisi kimliği vermiştir. Bu itibarla ve Anayasamıza göre; meslek yüksekokulları özel öğretim kurumları statüsünde değil, kamu tüzel kişiliğini haiz, kamu kurum ve kuruluşları statüsüne sahip bulunmaktadır.

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf üniversiteleri ile ilgili düzenlemelerde de anayasamızın bu temel ilkesinin paralelinde ayrıntılı düzenlemeleri bulunmaktadır. 2547 sayılı yasada yer verilmiş olan bu düzenlemelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir: Yükseköğretim Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3/b maddesinin (c) bendi:

  “Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır.”

  Ek madde 2: “Vakıflar; kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar dışında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu Kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla, Yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını ya da bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, bu Kanun hükümleri çerçevesinde kalmak şartıyla meslek yüksekokulu kurabilir. Bu meslek yüksekokulu, kamu tüzel kişiliğini haiz olup, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.”

  Ek Madde 5: “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, vakıf yönetim organı dışında en az yedi kişiden oluşan bir mütevelli heyeti bulunur. Mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından dört yıl için seçilir, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli heyet üyelerinin yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip bulunmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olması gerekir.” “Mütevelli heyet vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. Vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticileri Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak mütevelli heyet tarafından atanır.”

  2. T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, kuruluşundan itibaren VAKIF tüzel kişiliğinden BAĞIMSIZDIR.

  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Anayasa'nın 130. maddesine göre kurulmuş bir "KAMU TÜZEL KİŞİSİ" dir ve 2547 sayılı Kanunun Ek 6. maddesi gereğince “Kurulacak yükseköğretim kurumu, vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olur ve bu kurumun gelirleri, geçici olarak dahi hiç bir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Vakıf yükseköğretim kurumuna doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir. “

  Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetlerinin durdurulması halinde durdurulma süresince, kapatılması halinde ise temelli olarak, kurumun idaresi Yükseköğretim Kurulunca eğitim ve öğretimi sürdürmek veya tamamlamak üzere uygun bir Devlet yükseköğretim kurumunun vesayetine verilir.” Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere;

  - Şişli Meslek Yüksekokulu özel öğretim kurumları statüsünde değildir.

  -Anayasa ve 2547 sayılı yasa ile kamu tüzel kişiliği sıfatı verilmiştir.

  -Kamu tüzel kişisi olarak yükseköğretim kurumları diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptir.

  - Kazanç amacı gütmemektedir.

  3. Belediye, sözkonusu taşınmazları Şişli Meslek Yüksekokuluna "İNTİFA HAKKI" ile vermiş olup bu "AYNİ HAKLAR, TAPUYA TESCİL EDİLMİŞTİR". Söz konusu ilişki bir kira ilişkisi DEĞİLDİR.

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ncü maddesi; münhasıran belediye teşkilatı tarafından yerine getirilecek görevleri ve sorumlulukları düzenlemektedir. Belediye Kanunu'nun “belediyenin yetki ve imtiyazları” başlıklı 15 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (h) bendinde; “Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek,” şeklinde yer alan düzenleme ile belediye taşınmazları üzerinde sınırlı ayni haklardan olan intifa hakkı tesisine olanak verilmiştir.

  Vakıf üniversitelerinin artışı ile yaşanan süreçte pek çok kamu taşınmazı Vakıf üniversitelerine tahsis edilmiş, bu üniversiteler kamu otoritelerince desteklenmiştir. Şişli Belediyesi de kuruluş döneminden itibaren Şişli Meslek Yüksekokuluna verdiği desteği, hemen her dönem gerek Belediye Meclis Üyesi sıfatı gerekse Hukuk Komisyonu üyesi sıfatı ile Belediye Başkanı Sayın HAYRİ İNÖNÜ ile de sürdürmüştür. Sayın İNÖNÜ'nün İntifa hakkına konu taşınmazların verilmesi sürecinde Hiçbir kararda muhalefet şerhi bulunmadığı gibi, aksine intifa hakkı sözleşmesindeki imzanın dahi kendisine ait olduğu açıktır.

  4. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi konusunda Hukuka Aykırılık bulunmamaktadır.

  Mevcut taşınmazlarımızdan Okmeydanı binası kesinlikle intifa hakkı kapsamında olmayıp, MÜLKİYETİ Şişli Meslek Yüksekokuluna aittir. Bu nedenle intifa hakkı kapsamında düşünülmemekle birlikte Şişli Meslek Yüksekokulu uhdesinde bulunan tüm taşınmazların kiraya verilmesi söz konusu olduğunda alınan gelirlerin kullanım amacı, hem ilgili mevzuatta hem de mütevelli kararlarında "SALT ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK" olarak belirlenmiştir. Aksi söz konusu bile değildir. İlk sene yoksul ve başarılı ailelerin çocuklarına %80 lerin üzerinde başlayan bursluluk oranı halen %50 nin üzerinde devam etmektedir. Bu nedenle "kazanç amacı gütmeyen bir kamu tüzel kişisi olma" sıfatı ile bu gelirin sadece çocuklarımızın eğitim ve öğretiminde kullanılması ZARURİDİR.

  5. Taşınmazlara İlişkin olarak sürdüğü iddia edilen Yargı Süreci, Bidayet Mahkemesinde TAMAMLANMIŞTIR.

  Sayın Hayri İNÖNÜ, intifa haklarının iptali için hukuki girişimde bulunmuş ve İntifa hakkının tesisine yönelik olan Belediye Meclis Kararlarına karşı dokuz ayrı iptal davası ikame ettirmiştir. Bu davaların tamamında İstanbul İdare Mahkemeleri Sayın Hayri İNÖNÜ' nün talebini REDDETMİŞTİR.


  Görüş Bildir