Kısa klasiklerde bu ay Nikolay Gogol'un Burun hikayesi var

Burun, Rus gerçekçiliğinin öncüsü Gogol'ün monarşinin hüküm sürdüğü çarlık döneminde kaleme aldığı Petersburg Öyküleri derlemesi içinde yer alan öykülerden biri.

Ait olduğu yüzü terk eden bir burnun ve o burnun sahibi devlet memurunun gerçeküstü hikâyesini anlatıyormuş gibi gözükse de, dönemin Rusya'sına ve Rus toplumuna dair son derece gerçekçi bir bakış açısı sunan Burun aynı zamanda bir hiciv şaheseri.

Kısa klasiklerde bu ay Nikolay Gogol'un Burun hikayesi var

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 64

"KENDİSİNİ GÜÇLÜKLE İKNA ETTİK"

"Gogol uzun süre bu şakanın basılmasını istemedi; ama biz, bu öyküde öyle şaşırtıcı, akla sığmaz, neşeli, özgün şeyler bulduk ki öykünün elyazmasının bize verdiği zevki okuyucularımızla paylaşmaya razı olması için kendisini güçlükle kandırabildik." Aleksandr Puşkin

NİKOLAY GOGOL

1809'da Uk­ray­na'da doğ­du. Halk kültürünü yansıtmak­la bir­lik­te alı­şıl­mışın dışına çıkan ilk öyküle­ri Rus ede­bi­yatına ye­ni ve di­ri bir ha­va ge­tir­di. Genç yaşında ünle­nen Go­gol'ün ilk hayran­ları arasında şa­ir Alek­sandr Puş­kin ve eleş­tir­men Vis­sa­ri­on Belins­ki de vardı. Mirgorod Öyküleri ve Petersburg Öyküleri, Go­gol'ün Rus ede­bi­yatında­ki ye­ri­ni da­ha da sağ­lam­laş­tır­dı. Çar I. Ni­ko­lay döne­minde­ki yoz­laşmış bürok­ra­si­yi acımasızca ala­ya alan Müfettiş adlı güldürüsünün ge­ri­ci basından gördüğü büyük tep­ki üze­ri­ne Rus­ya'dan ayrılmak zo­run­da ka­lan Go­gol, çe­şit­li ara­lar­la 1842'ye ka­dar Ro­ma'da ya­şadı. Ölü Canlar adlı ro­manı, serf­lik düze­ni ve dev­let yöne­ti­min­de­ki ada­let­siz­lik­le­riy­le feo­dal Rus­ya'yı yansıtıyor­du. Go­gol'ü ününün doru­ğu­na ulaş­tıran yapıtı Ölü Canlar ol­du. Rus ede­bi­yatının öncü isimlerinden ka­bul edi­len Go­gol, ya­şa­mı­nın son döne­min­de ruh­sal bunalım­lar ge­çi­rip 1852'de Mos­ko­va'da öldü.

Kısa klasiklerde bu ay Nikolay Gogol'un Burun hikayesi var

DİĞER KISA KLASİKLER

Fyodor Dostoyevski: Uysal Kız; H.P. Lovecraft: Nyarlathotep; Gustave Flaubert: Saf Bir Yürek; Lev Tolstoy: Polikuşka, İnsan Neyle Yaşar; John Stuart Mill: Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine; Platon: Kriton ya da Görev Üstüne; Herman Melville: Kâtip Bartleby; Anton Çehov: Altıncı Koğuş, Öylesine Bir Hikâye; Alexis de Tocqueville: Demokratik Zorbalık; Çoğunluğun Zorbalığı; Henry David Thoreau: Yürümek; Émile Zola: Nasıl Ölünür; Arthur Schopenhauer: Mutlu Olma Sanatı; Edgar Allan Poe: Morgue Sokağı Cinayetleri; Jane Austen: Evlilik; Nikolay Gogol: Palto; Charles Dickens: İşaret Memuru; Oscar Wilde: Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar; Charles Darwin: Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu; Desiderius Erasmus: Tatlı Gelir Yaşamayana Savaş; Nikolay Gogol: Neva Bulvarı; Mark Twain: Hadleyburg'ü Yozlaştıran Adam; Jack London: Kızıl Veba; Sun Zi: Savaş Sanatı; Marcel Proust: Kıskançlık; İvan Turgenyev: Klara Miliç, Paul Lafargue: Tembellik Hakkı, Jean-Jacques Rousseau: Siyasal Gövde; Henry James: Ustanın Dersi; E.T.A Hoffmann: Altın Çanak