Petrol
82.79
-2.63%
Euro
17.7826
-0.34%
Dolar
18.445
0.17%
Altın
965.92
-0.74%
Borsa
326
-0.65%
Bitcoin
356.853
0.95%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

  Öğrenim ve katkı kredisi borcuna af geliyor

  Binlerce üniversite öğrencisinin kara kara düşündüğü öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırmaya giriyor.
  • 27.10.2014 - 11:12
  Öğrenim ve katkı kredisi borcuna af geliyor

  kyk.jpg

  Üniversite öğrencilerinin eğitim süresince aldıkları öğrenim ve katkı kredisi borçları için Torba Yasa'dan af çıkıyor. 11 Ey­lül 2014 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ke­sin­leş­miş olan öğ­re­nim ve kat­kı kre­di­si borç­la­rı Torba Yasa sonrası af kapsamına girecek

  HANGİ BORÇLAR?

  11 Ey­lül 2014 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ke­sin­leş­miş olan öğ­re­nim ve kat­kı kre­di­si borç­la­rı af kap­sa­mı­na gi­ri­yor. An­cak, af­tan ya­rar­la­na­bil­mek için açıl­mış olan da­va­lar­dan vaz­ge­çil­me­si ve da­va açıl­ma­ma­sı ge­rek. Ya­pı­lan­dı­rı­lan borç­lar için ge­cik­me zam­la­rı si­li­ni­yo­r.

  50 Lİ­RA AL­TIN­DA­Kİ BORÇ­LAR BAŞVURU OLMADAN SİLİNECEK

  31 Ara­lık 2007 ta­ri­hin­de ön­ce­si­ne ait olup “50 li­ra­” al­tın­da ka­lan borç­lar, baş­vu­ru­ya ge­rek ol­mak­sı­zın ken­di­li­ğin­den si­li­ne­cek. Pe­şin öde­nen borç­lar için kat­sa­yı uy­gu­lan­ma­ya­cak. Öde­me­yi 6 ila 18 tak­sit­le de yap­mak müm­kün. Tak­sit­li öde­me­ler için “kat­sa­yı­” he­sap­la­na­cak. Kat­sa­yı oran­la­rı da tak­sit sa­yı­sı­na gö­re 1.05 ile 1.15 ara­sın­da de­ği­şi­yor.  Görüş Bildir