Petrol
91.42
2.88%
Euro
18.5635
1.85%
Dolar
18.5715
0.12%
Altın
1.029
1.57%
Borsa
3458
0.00%
Bitcoin
376.626
2.85%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C
  Arazi toplulaştırmasına düzenleme

  Arazi toplulaştırmasına düzenleme

  Arazi toplulaştırma projesi uygulama alanında, bir veya birden çok yerleşim birimine ait araziler de olacak.
  • AA
  • 09.12.2017 - 11:37

  Arazi toplulaştırma projesi uygulama alanına, bir veya birden çok yerleşim birimine ait araziler de girebilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  BAKANLAR KURULI KARARIYLA BELİRLENECEK

  Buna göre, kırsal alan düzenlemesi için proje idareleri veya kurulların talebi üzerine Bakanlığın uygun görüşü alınarak proje idareleri kırsal alan düzenlemesi yapabilecek. Arazi toplulaştırma alanlarının tespiti ve kesinleşmesinde Bakanlığın veya kurulların talebi üzerine kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın, arazi toplulaştırması yapılmak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla proje sahası belirlenecek.

  Arazi toplulaştırma projesi, belirlenen yerleşim birimlerinin kadastral sınırları içerisinde kalan arazilerde uygulanacak. Toplulaştırma projesi uygulama alanına, bir veya birden çok yerleşim birimine ait araziler de girebilecek. Proje Sahası olarak ilan edilen alanlar ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecek.Yatırımcı kurum ve kuruluşlardan bilgilendirmeyle birlikte söz konusu alana ilişkin projelerinin bulunup bulunmadığına dair bilgi talep edilecek.

  Arazi toplulaştırmasına düzenleme #1

  ÖZEL ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPMAK İSTEYENLER BAKANLIĞA BAŞVURACAK

  Özel arazi toplulaştırması yapmak isteyen il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya diğer kamu kuruluşları proje idaresi olarak özel arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yapmak istemeleri durumunda toplulaştırmanın gerekçesini ve isteğe bağlı olup olmadığını belirten raporla birlikte toplulaştırmayı uygulayacak proje birimini kurula veya Bakanlığa bildirecekler.

  Proje idaresi, bir ziraat mühendisi ve bir harita mühendisi ile bir inşaat mühendisi ya da tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisinden oluşan gerekli teknik personeli proje süresince istihdam edecek.

  Bakanlıkça yapılan toplulaştırma projelerinde uygulanan usul ve esaslar, özel toplulaştırma projelerinde de uygulanacak. Arazi toplulaştırması, kadastrosu yapılmış olan yerlerde uygulanacak. Belirlenen toplulaştırma alanında kadastro paftalarının yenilenmesi gerekiyorsa, bu yerlerin kadastro veya yenileme işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılacak.

  Söz konusu uygulamada isteğe bağlı toplulaştırma projelerine öncelik tanınacak. Toplulaştırmanın belirtilmesinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini aynen kabul etmiş sayılacak. Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için üç yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de görüşü alınarak proje birimince kararlaştırılacak. Arazi derecelendirme işlemleri arazi derecelendirme komisyonunca yapılacak.

  Arazi toplulaştırmasına düzenleme #2

  ARAZİ DERECELENDİRMEDE SABİT TESİSLER DİKKATE ALINMAYACAK

  Derecelendirme komisyonu tarafından, toplulaştırma alanında bulunan araziler, aynı değerde yeni arazi verilebilmesi amacıyla proje birimince yaptırılan, toprağın kalıcı, değişken özelliklerini belirleyen toprak ve verimlilik etütleri, yerleşim yerlerine veya işletme merkezlerine uzaklığı ve arazinin diğer özellikleri göz önüne alınarak derecelendirilecek.

  Arazi derecelendirmede, arazi üzerindeki sabit tesisler dikkate alınmayacak. Komisyon tarafından tespit edilen dönüşüm katsayılarını ve parsellerin birim değeri cinsinden karşılıklarını gösterir mülkiyet listesi ve arazi derecelendirme haritası, muhtarlık veya belediyece uygun görülecek yerlerde on beş gün süre ile asılarak ilan edilecek ve yerel imkanlarla duyurulacak. Askıdan indirme tutanakla saptanacak.

  Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirme haritasıyla liste ve tablosuna ilişkin itirazlarını, ilan süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yazılı olarak arazi derecelendirme komisyonuna yapabilecek. Derecelendirme komisyonu, yapılan itirazları en geç on beş gün içinde karara bağlayarak ilgililere yazılı olarak bildirecek ve yeniden on beş gün süreyle askıya çıkararak ilan edecek.

  Arazi toplulaştırmasına düzenleme #3

  ON BEŞ GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

  Arazi malikleri ve diğer ilgililer ilan süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde, proje idaresine itiraz edebilecek. Proje idaresi bu itirazları otuz gün içinde karara bağlayacak. Proje idaresinin kararı kesin olup, ilgililere yazılı olarak bildirilecek. Toplulaştırma proje alanlarında, gölet, baraj, yol, sulama ve tahliye kanalları, elektrik iletim tesisleri ve diğer tesislerin sadece toplulaştırma proje alanına hizmet eden ayrıntıları için gerekli olan arazi, ortak katılım payından karşılanacak.

  Proje idaresince yaptırılan yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde on beş gün süre ile askıya çıkarılarak ilan edilecek. Arazi malikleri ve diğer ilgililer ilan süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde proje idaresine itiraz edebilecekler, itirazlar en geç otuz gün içinde karara bağlanacak. Yeni parselasyon planı ve yeni mülkiyet listeleri Bakanlığın onayıyla kesinleşecek.


  Görüş Bildir