Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Lamborghini Aventador'a yeni versiyon

Ta­sa­rım ye­te­nek­le­riy­le ol­du­ğu ka­dar sü­per spor oto­mo­bil üre­ti­min­de de zir­ve­yi zor­la­yan İtal­yan­lar, araç­la­rı­nı ge­liş­tir­mek için yo­ğun bir me­sa­i har­cı­yor

1/17

Sü­per spor oto­mo­bil üre­ti­ci­le­ri ara­sın­da ha­cim kü­çült­me ya da tur­bo bes­le­me gi­bi ye­ni­lik­çi ha­re­ket­le­re ka­tıl­ma­yan Lam­borg­hi­ni, V12 mo­tor­lu Aven­ta­do­r’­a ye­ni bir ver­si­yon ek­le­di.

2/17

Aven­ta­dor LP750-4 Su­per Ve­lo­ce (SV) isim­li araç, ay­nı za­man­da mar­ka­nın en güç­lü mo­de­li ol­ma özel­li­ği ta­şı­yor.

3/17

Ge­rek amb­le­mi ge­rek­se mo­del­le­ri­ne ver­di­ği isim­ler se­be­biy­le bo­ğa la­ka­bı­na sahip mar­ka, 700 bey­gir­lik bir ara­cın bi­le da­ha güç­lü ha­le ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni kanıtladı.

4/17

Ağır­lı­ğın azal­tıl­ma­sı­na odak­la­nan mar­ka, ae­ro­di­na­mik açı­dan da et­ki­le­yi­ci bir oto­mo­bil ge­liş­tir­miş. Kar­bon el­ya­f kul­la­nıl­ma­sı baş­ta ol­mak üze­re ağır­lık azaltma­ya yö­ne­lik mü­hen­dis­lik ça­lış­ma­la­rı sa­ye­sin­de ara­cın ağır­lı­ğı 1525 kilogra­ma (- 50 ki­log­ram) dü­şü­rüldü.

5/17

Lam­borg­hi­ni Aven­ta­do­r’­da yer alan 6.5 lit­re­lik at­mos­fe­rik V12 mo­tor, SV için yeni­den ta­sar­lan­mış. Ye­ni ha­fif bir eg­zoz sis­te­mi ek­le­nen sis­tem sa­ye­sin­de aracın mo­tor tep­ki­si iyi­leş­ti­rildi. Böy­le­ce araç, 750 bey­gir güç ve 690 nm tork üretir hale gel­miş. Araç­ta mar­ka­nın ISR şan­zı­ma­nı kul­la­nı­lı­yor.

6/17

7 ile­ri sı­ra­lı oto­ma­tik şan­zı­man gü­cü­nü 4 te­ker­le­ğe bir­den ile­ti­yor. Bu sa­ye­de araç 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 2.8, 0-200 km/s hız­lan­ma­yıy­sa 8.6 sa­ni­ye­de tamam­lı­yor.

7/17

Mar­ka­nın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re 0’dan 300 km/s sü­ra­te ka­dar ge­re­ken sü­rey­se sade­ce 24 sa­ni­ye. Sa­at­te 350 ki­lo­met­re hı­za ula­şa­bi­len ara­cın or­ta­la­ma tüketimiyse 16 lit­re ola­rak be­lir­len­miş. Ara­cın 100 ki­lo­met­re sü­rat­le yol alır­ken 30 met­re içe­ri­sin­de du­ra­bi­li­yor.

8/17

Ağır­lı­ğı azalt­ma he­de­fiy­le iç me­kan ta­ma­men ye­ni­len­di. Ye­ni spor kol­tuk­lar ve ka­pı pa­nel­le­ri kar­bon­dan imal edi­lir­ken, iç me­ka­nın ha­fif ta­sa­rı­mın­da bilgi eğlence sis­te­mi, ha­lı­lar ve gü­rül­tü azal­tı­cı ba­zı par­ça­lar yer al­madı.

9/17

Kar­bon el­ya­ftan üre­ti­len par­ça­lar ara­sın­da ar­ka ka­nat ve sa­bit ha­va gi­riş­le­ri yer alı­yor. Aracın güç-ağır­lık ora­nı yüz­de 10 ar­tı­rıl­mış. Yani her 1 bey­gir, 2.03 ki­logram­lık ağır­lık ta­şı­yor.

10/17

Tüm ae­ro­di­na­mik­ler­de ve­rim­li­lik açı­sın­dan yüz­de 150 iyileş­me kay­de­di­lir­ken, stan­dart Aven­ta­do­r’­a kı­yas­la bas­tır­ma kuv­ve­tin­de yüz­de 170 gi­bi önem­li bir ar­tış el­de edil­di.

11/17

SV’­nin ha­fif ağır­lık­ta­ki mat si­yah döv­me jant­la­rı, ön kı­sım­da 20 inç, ar­ka kısımda ise 21 inç ça­pa sa­hip. Ay­rı­ca, ay­nı mo­tor spor­la­rın­da­ki gi­bi mer­ke­zi ki­lit­le­me yu­va­sı da op­si­yo­nel ola­rak su­nu­ldu.

12/17

Stan­dart Pi­rel­li P Ze­ro Cor­sa spor las­tik­ler aza­mi yol tu­tuş sağ­lar­ken, Kar­bon Sera­mik Fren­ler de stan­dart su­nu­lan bir di­ğer özel­lik olarak ortaya çıktı.

13/17

14/17

15/17

16/17