Petrol
95.16
0.25%
Euro
18.2778
0.20%
Dolar
17.9408
0.16%
Altın
1.021
-0.14%
Borsa
275
-0.98%
Bitcoin
417.830
0.87%
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

  Cübbeli Ahmet Hoca bedelli askerliği yorumladı

  28 yaşından büyüklerin 18 bin TL bedelle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları Cübbeli Ahmet Hoca'nın da gündeminde..
  • 24.12.2014 - 09:15
  Cübbeli Ahmet Hoca bedelli askerliği yorumladı

  Cübbeli Ahmet Hoca bedelli askerliği yorumladı #1

  Cübbeli Ahmet Hoca, Vahdet gazetesindeki bugünkü köşe yazısında bedelli askerlik konusunu ele aldı.

  KUL HAKKINA GİRMEDİLER

  Devletin ihtiyaçları oranında bazı düzenlemeler yapabileceğini söyleyen Cübbeli Hoca, bu imkandan faydalananların, parası olmadığı için faydalanamayanların kul hakkına girmiş sayılmayacağını yazdı.

  İşte Ahmet Hoca'nın yazısındaki ilgili bölüm;

  "İHTİYAÇ NEYSE ONA GÖRE DAVRANILIYOR"

  Bazen orduya asker lazım olur, bazen para lazım olur. Burada devlet yönetimi ihtiyaç neye göreyse, gerekli olanı en mühimden başlayarak ona göre davranıyor.

  Bu si­ya­si bir me­se­le­dir. Si­ya­si der­ken po­li­ti­ka­yı kas­tet­mi­yo­ruz. Si­ya­set Arap­ça, po­li­ti­ka gâ­vur­ca bir ke­li­me­dir. Si­ya­set yö­ne­tim de­mek­tir. Po­li­ti­kada her tür­lü ala­ve­re da­la­ve­re ola­bi­lir. İs­la­m­ın da bir dü­ze­ni, sis­te­mi, yö­ne­tim şek­li var­dır.

  Şu an­da­ki ya­pı la­ik bir dü­zen ol­du­ğu için ca­iz mi de­ğil mi il­gi­len­mez. Za­ten bak­sa çok şey de­ğiş­me­si la­zım.

  İHTİYAÇ NEYDİ

  İs­la­mi bir hü­kü­met da­hi ol­sa ba­zen or­du­ya as­ker la­zım olur, ba­zen pa­ra la­zım olur. Bu­ra­da dev­let yö­ne­ti­mi ih­ti­yaç ne­ye gö­rey­se, ge­rek­li ola­nı en mü­him­den baş­la­ya­rak ara sı­ra böy­le şey­ler ya­pı­yor­lar. İh­ti­yaç ney­di de ne yapıl­dı­ğı­nı bil­me­di­ğim için uy­gun mu­dur de­ğil mi­dir ce­vap ve­re­mi­yo­rum.

  CAİZDİR

  İkin­ci kı­sım ise, dev­let böy­le bir uy­gu­la­ma yap­mış­sa in­san­la­rın bu im­kân­dan ya­rar­lan­ma­sı ca­iz­dir. Öbü­rü­nün pa­ra­sı yok git­mek zo­run­da ama bu kul hak­kı­na gir­mez.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir