Kafdağı nedir

Kaf, İslam kozmolojisine (evrenbilim) göre insanların yaşadığı dünya alanını bir kuşak gibi çeviren, aşılması olanaksız dağın adı. Yaygın inançlara göre bütün dağların anasıdır.

EFSANELERLE ANILIR

Kafdağı’nın ardında ne olduğu, kimlerin yaşadığı bilinemez. Söylentilere göre cinler, melekler Kafdağı’nın ardındadır.

Anka kuşu da Kafdağı’nda yaşar. Edebiyata bütün efsanevi özellikleriyle yansıyan Kafdağı, masalların da belli başlı motiflerindendir.

Gerek şiirlerde gerekse masallarda Anka ile birlikte anılır. Mutasavvıflara göre ise Kur’an’a işarettir ve insan-ı kâmil derecesinin simgesidir.

Kafdağı nedir

İNANILAN YER

Dinlerde kutsal mekân anlayışının ge­lişmesine paralel olarak dağlar, ilâh ya da ilâhların ikamet veya tecelli mahalli oldu­ğuna yahut ulûhiyyetle irtibata geçildiği­ne inanılan yerler olarak saygı görmüştür.

KUTSAL DAĞ

Kutsal dağ kültüne hemen hemen bütün kavimlerde rastlamak mümkündür. Bunların bazılarında yeryüzünün veya yer ve gök cisimlerinin üzerinde durduğuna ya­hut destek görevi üstlendiğine inanılan tabiat üstü unsurları haiz dağ motifleri­ne rastlanmaktadır.