İlker Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı

İlker Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, ölümünün 76. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı. Sözcü'den Nil Soysal'a konuşan Başbuğ, "Atatürk’e diktatör demek haksızlıktır" dedi. İşte o konuşma;

''ATATÜRK'E DİKTATÖR DEMEK HAKSIZLIKTIR''

İlker Başbuğ, Atatürk hakkında söylenen diktatör söylemlerini şu şekilde değerlendirdi; ''Atatürk’e diktatör demek fevkalade haksızlıktır. Atatürk’le ilgili yazılmış bütün yabancı kitapları da ele alırsak, ortaya çıkan gerçek şu oluyor; Atatürk ülkesini demokrasiye taşıyan lider olarak görülüyor. Siz böyle bir insana nasıl diktatör dersiniz? Yani Atatürk’ü siyasal boyutu ile nereye koyalım diye sorarsanız; Atatürk yeni bir ülke yaratıyor, yeni bir devlet kuruyor ve bu ülkeyi, bu devleti demokrasi yönetimine taşımaya uğraşıyor. Ben şunu da iddia ediyorum; eğer Atatürk 1938 yılında aramızdan ayrılmasaydı, ikinci parti 1946 yılından evvel kurulurdu bu ülkede.

''HALKLA EMPATİ KURARDI''

Atatürk, kendi gözüyle diktatörü şöyle tanımlamış; “Bence diktatör; diğerlerini iradesi ile kendisine boyun eğdirendir. Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek istiyorum…”

Atatürk’te tartışma var, ama zorlama yok. En başında konuştuğumuz; Atatürk’ün askerlikten devrimciliğe geçişinde de bu var. Müthiş bir ikna kabiliyeti var. Düşünce var, duygu var, empati var. Atatürk empati kuran bir liderdi. Kendisini karşısındakinin yerine koyardı. Konuşarak, tartışarak, kalpleri kazanarak milleti ikna ederdi. Böyle bir lider diktatör olabilir mi? O, özünde bir bilgin Emekli ?

''O ÖZÜNDE BİR BİLGİNDİ''

Orgeneral İlker Başbuğ, Atatürk için “O özünde bir bilgindi” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Ta­bi­i Ata­tür­k’­e dik­ta­tör di­yen­le­rin ile­ri sür­dük­le­ri şey; o dönemde hep oto­ri­ter yö­ne­tim­le­rin var ol­du­ğu­dur. Ben bu­na da ka­tıl­mı­yo­rum. Eğer öy­le ol­sa; o za­man ni­ye ikin­ci bir par­ti­nin ku­rul­ma­sı­nı çok ar­zu edi­yor. Atatür­k’­ün hayat­ta­ki en bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı, sağ­lı­ğın­da bu­nu gerçekleştirememiş ol­ma­sı­dır. Bir ke­re, dik­ta­tör­ler ömür bo­yu ik­ti­dar­da kal­mak is­ter­ler. Oysa Ata­türk ken­di­si­ne tek­lif edi­len “Ö­mür bo­yu Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­”nı red­de­di­yor. Mec­li­s’e kar­şı son de­re­ce say­gı­lı. İs­te­yip de çı­kar­ta­ma­dı­ğı ka­nun­lar var, Mec­li­s’­e de­vam­lı he­sap ve­ri­yor. Mu­ha­le­fet partisi istiyor.”