AA

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise TBMM Genel Kurulu'nda 12. Kalkınma Planı ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Yılmaz, açıklamalarında Türkiye Yüzyılında, ülkeyi her alanda daha ileriye taşıyarak gelişmiş ülkeler arasında yer almasının hedeflendiği belirterek; özellikle memur, işçi ve emekli vatandaşları enflasyonun etkilerinden korumanın öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik öncelikli hedefin, enflasyonu orta vadede kalıcı şekilde tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarını pekiştirmek olduğunu belirtti.

"12. Kalkınma Planı hedefleri 2053'e yönelik uzun vadeli gelişme stratejisi içeriyor"

Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 12. Kalkınma Planı'na ilişkin yaptığı sunumda, Planın beş yıllık kalkınma hedeflerini ve 2053'e yönelik uzun vadeli gelişme stratejisini içerdiğini söyledi.

Yılmaz, sunumunda "Planlamanın hiç bir zaman modası geçmez, önemli olan nasıl bir planlama yapıldığıdır." diyerek, 2053 persfektife göre hareket edildiğini şu sözlerle aktardı:

30 yıllık perspektif içinde; üst gelir grubu ülkeler liginde bir ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre ilk beş ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz. İmalat sanayisinin milli gelirdeki payını yüzde 30'un üzerine çıkarmayı, küresel mal ticaretinden yüzde 2'nin üzerinde pay almayı, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payını yüzde 17'lere taşımayı ve kalkınma önceliklerimize halel getirmeden net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı öngörüyoruz. İnsani gelişme endekslerinde ilk 20 ülke arasına girmeyi, ailenin güçlendirilmesini, gelir dağılımında adaleti sağlamayı, çalışma çağındaki her bireyin üretkenliğinden faydalanarak işsizlik oranını 2053 perspektifinde yüzde 5'lerin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, dünyanın en değerli 100 markası arasında en az 5 markamızın yer almasını, en az 5 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında olmasını, AR-GE harcamalarının milli gelire oranının yüzde 4'lere çıkarılmasını öngörüyoruz

"Kalkınma planları yol gösterici politika belgeleri"

Kalkınma planlarının, Türkiye'nin ve milletin hak ettiği yüksek refah seviyesine ulaşılmasında yol gösterici politika belgeleri olarak, kısa vadeli yaklaşımların ötesinde uzun vadeli ortak amaç ve öncelikleri ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhuriyet'in birikimlerini temel alarak Türkiye Yüzyılı'nın kalkınma altyapısını oluşturan eser ve hizmetlerin, son 21 yılda her alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edildiğini kaydetti.

"Kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz"

Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın, gelecek 30 yıllık bir perspektifle 2053 vizyonuna ulaşmayı sağlayacak şekilde hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

Bu süreçte en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizi müreffeh, onurlu, hür ve bağımsız bir şekilde yaşatma sevdasıdır. Bu çerçevede Türkiye Yüzyılı'nın inşasında uzun vadeli yol haritamızı oluşturan 12. Kalkınma Planı döneminde milletimizin her bir ferdinin bugününü huzurla yaşamasını, aydınlık yarınlara umut ve güvenle bakmasını temin edeceğiz. Köklü demokrasisiyle hukukun üstünlüğünü ve siyasi istikrarı teminat altına almış, sosyal adaleti güçlendiren, küresel barışın, istikrarın ve adaletin sağlanmasında etkin bir güç haline gelmiş müreffeh bir Türkiye yolunda hazırladığımız 12. Kalkınma Planı ile kararlı bir şekilde uzun vadeli hedeflerimize yürüyeceğiz.

"12. Kalkınma Planı 5 eksen üzerinde kurgulanmıştır"

Yeşil ve dijital dönüşümü odağa alan, sanayi sektörünün tarım ve hizmetler sektörleriyle bütünleşik olarak başat rol üstlendiği, Türkiye'nin dünya ticaretindeki konumunun güçlendiği, kaliteli finansman imkanlarının sağlandığı, nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modelinin uygulanacağını bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

12. Kalkınma Planı genel çerçevesinde; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri güçlendirmek, iyi yönetişim anlayışını kurumsallaştırmak, beşeri ve sosyal yapımızı geliştirmek, afete dirençli yaşam alanları, akıllı ve sürdürülebilir şehirler oluşturmak, ekonomide istikrar ve sürdürülebilirliği sağlamak, her alanda yeşil ve dijital dönüşüm odaklı rekabetçiliği tesis etmek, ihracata dayalı nitelikli büyümeyi sağlamak, enerji ve gıda arz güvenliğini tesis etmek ve uluslararası işbirlikleri ile stratejik ortaklıkları güçlendirmek konularında somut adımlar atılacaktır. 12. Kalkınma Planı 5 eksen üzerinde kurgulanmıştır. İlk eksenimiz 'istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi', ikinci eksenimiz 'yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim', üçüncü eksenimiz 'nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum', dördüncü eksenimiz 'afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre' ve beşinci eksenimiz ise 'adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim' eksenidir.

"Sanayi alanı artırılacak"

Yılmaz, plan dahilinde sanayi envanterine hazırlanacağını ve başta OSB'ler olmak üzere uygun alanlarda kapasite artırılacağını belirtti. Savunma sanayinin verimini artırmak için çalışmaların süreceğini belirten Yılmaz, planın sürdürülebilir yapıda olduğunu aktardı.

Yaşlı nüfusa yönelik hizmetler

65 yaş üstünün toplan nüfusun yüzde 10'unu oluşturması nedeni ile bu kesime yapılacak hizmetin artırılacağını belirten Yılmaz, etkili politikaların hayata geçirileceğine de vurgu yaptı.

Konuşmasında planla birlikte Türkiye'de konut arzının farklı bir düzeye getirileceğini belirten Yılmaz, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları sıraladı.

Cevdet Yılmaz'ın sunumunda öne çıkanlar:

-Kamu maliyesinde istikrarlı ve sürdürülebilir yapıyı daha da güçlendirmek temel amacımızdır.

-Memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak önceliğimiz olmaya devam edecektir.

-12. Kalkınma Planı, kalkınma hedeflerimize ulaşılmasını sağlayacak kapsamlı bir yol haritası olacaktır.

-Adalet sadece mülkün değil kalkınmanın da temelidir. Adalet, güven ve yatırım sağlar.

-Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik öncelikli hedefimiz, enflasyonu orta vadede kalıcı şekilde tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarımızı pekiştirmektir.

-Daha önceki dönemlerde olduğu gibi memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve refah seviyelerini artırmak da önceliğimiz olmaya devam edecektir.

-Düzensiz göçle mücadelede kaynak ülkelerde ve sınırlarımızda önleyici tedbirleri etkili bir şekilde hayata geçireceğiz.

-2028 itibariyle en az 10 üniversitemizin ilk 500'e girmesini hedefliyoruz.

-Ülkemizin yurt içi ve uluslararası piyasalar için tedarik ve üretim merkezi haline gelmesini sağlayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)